Vitajte v materskej škole Severka!

23.5.2017

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Aktivity detí v mesiaci apríl

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že zápis detí do Materskej školy Ul. 5. apríla 793/12 v Bánovciach nad Bebravou k školskému roku 2017/2018 sa uskutoční  v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v termíne od  02.05.2017.

 

K žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 V zmysle § 3 odsek 2 zákona MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení neskorších predpisov, sa  do materskej školy prijímajú prednostne  deti, ktoré dovŕšili piaty rok, alebo deti s OPŠD, DOPŠD.

Na základe interných predpisov školy sa do MŠ prijímajú  prednostne súrodenci detí už navštevujúcich MŠ.

Na prijatie dieťaťa do MŠ nemá rozhodujúci vplyv dátum prijatia žiadosti o prijatie do MŠ od zákonného zástupcu dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 15.júna 2017.

Naša materská škola  poskytuje v rámci svojej výchovno-vzdelávacej činnosti nasledovné aktivity:

-   anglický jazyk   – Súkromná jazyková škola FUTURE Prievidza

-   krúžok folklórneho tanca

-   Domino II.  -    CVČ  Bánovce nad Bebravou

-   Mestská knižnica Ľ. Štúra  spolupráca                                                       

-   logopedická starostlivosť – CŠPP pri ZŠI v Brezolupoch – spolupráca

-   Základná škola Ul.Školská, Bánovce nad Bebravou – spolupráca

 -   CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou – spolupráca

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujete:

tel. č. 038/7603020      E-mail: ms5aprila@banovce.sk    www.ms-severka.sk     

 

 

Facebook