Vitajte v materskej škole Severka!

27.5.2016

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Deň matiek
- Dopravné ihrisko
- Aktivity predškolákov
(aktualizácia)

                                                             

                   OZNAM                                                        

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do Materskej školy Ul. 5. apríla 793/12 v Bánovciach nad Bebravou k školskému roku 2016/2017 sa uskutoční  v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v termíne od 02.05.2016  

K žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

V zmysle § 3 odsek 2 zákona MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení neskorších predpisov, sa  do materskej školy prijímajú prednostne  deti, ktoré dovŕšili piaty rok, alebo deti s OPŠD, DOPŠD. Na základe interných predpisov školy sa do MŠ prijímajú  prednostne súrodenci detí už navštevujúcich MŠ Na prijatie dieťaťa do MŠ nemá rozhodujúci vplyv dátum prijatia žiadosti o prijatie do MŠ od zákonného zástupcu dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 15.júna 2016.  

Samotný zápis detí – odovzdanie vyplnenej žiadosti na riaditeľstve MŠ – sa uskutoční v dňoch  17.05.2016 – 19.05.2016 v čase od 8,00  – 15,00 hodiny.          

INFO: tel. č. 038/7603020      E-mail: ms5aprila@banovce.sk     www.ms-severka.sk

Facebook