Vitajte v materskej škole Severka!

23.2.2021

Uverejnené videá z uskutočnených akcií:
– Karneval

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne  od 30.04.2021 – 31.05.2021 za týchto  podmienok:

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa odporúča organizovať bez osobnej  prítomnosti detí;  a to buď elektronickou  formou alebo doručením poštou, prípadne iným spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť na stránke mesta, alebo na webovej stránke MŠ SEVERKA v časti NA STIAHNUTIE.           

žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní;.

V zmysle § 59 odsek 1 a 2 zákona č.245/2008 Z.z.(školský zákon), sa  do MŠ  prijímajú  prednostne deti zo spádovej oblasti, ktoré dovŕšili do 31.08.2021 päť rokov

 • všetky deti s trvalým bydliskom na území mesta Bánovce nad Bebravou ,pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 • Ostatné podmienky prijatia dieťaťa  do MŠ:   prednostne sa prijímajú súrodenci detí,  ktoré už navštevujú našu  MŠ. Na prijatie dieťaťa do MŠ nemá rozhodujúci vplyv  dátum prijatia žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ od zákonného zástupcu, ale kapacitné možnosti školy.

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie  dieťaťa do MŠ je možné uskutočniť nasledovne: elektronicky, ako zoskenovanú žiadosť na email školy, prípadne poštou, alebo vložením do poštovej schránky umiestnenej na budove školy, vo výnimočných prípadoch osobne.

 ROZHODNUTIE o prijatí / neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 15.06.2021.

 MŠ SEVERKA   ponúka v rámci  svojej výchovno-vzdelávacej činnosti  nasledovné aktivity:

–   anglický jazyk   – Súkromná jazyková organizácia FUTURE Prievidza

–   krúžok Domino II.  –    CVČ  Bánovce nad Bebravou

–   spolupráca s Mestskou knižnicou Ľ. Štúra

–   spolupráca s  CŠPP pri ZŠI v Brezolupoch – logopedická starostlivosť

–   spolupráca  so Základná škola Ul. Školská, Bánovce nad Bebravou

–  spolupráca  s CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou – poradenská činnosť.

                                         Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky detí

Vstup do areálu MŠ povolený len osobe, ktorá:

–  sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 

– alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace

– alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Poplatky za stravu u predškolákov zostávajú aj od januára 2021 nezmenené, t.z. že štátom bude naďalej poskytovaná dotácia na stravu  u 5 – 6 ročných detí v prípravnej triede, školné za tieto deti sa neuhrádza už od 09/2020.

Vzhľadom na vyhlásenie ministra školstva sa od 12.10.2020 nemôže v MŠ realizovať krúžková činnosť až do odvolania. 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  materskej školy od 01.09.2020

 1. Prevádzka materskej školy je  v čase od 6,15 hod do 16,00 hod.
 2. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 3. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu.
 4. Dieťa môže doprevádzať do priestorov šatne len jedna dospelá osoba, ktorá sa v priestoroch šatne zdrží len nevyhnutný čas. Súčasne môžu byť v šatni maximálne 2 deti v sprievode jednej doprevádzajúcej osoby. Ostatní čakajú vonku.
 5. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do skrinky dieťaťa.
 6. Dieťa sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi, ktorý môže námatkovo  ráno zmerať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek známky choroby nebude prijaté do MŠ.
 7. Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 9. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek, vankúšov a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.
 10. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, detí a ich zákonných zástupcov, alebo nimi poverených osôb na preberanie detí.
 11. Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené týmto pokynom.

Facebook