Vitajte v materskej škole Severka!

1.1.2024

Uverejnené nové fotografie z uskutočnených akcií:
– Mikuláš
– Mikulášska besiedka 2. trieda
– Vianočné posedenie 2. trieda
OZNAMY  PRE  RODIČOV
Prevádzka MŠ počas letných prázdnin:
V termíne od 01.07. – 19.07.2024 je v prevádzke pre prihlásené deti naša MŠ.
Od 22. 07. – do 16.08.2024 je prevádzka MŠ prerušená z dôvodu čerpania dovolenky a sanitácie.
Od 12.8. –  16.8.2024 je pre prihlásené deti z našej MŠ v prevádzke MŠ Hollého.
Od 19.8. – 30.08.2024 je v pre prihlásené deti v prevádzke naša MŠ.
Nový školský rok začína v pondelok 02.09.2024.
Na základe usmernenia zriaďovateľa MŠ je poplatok za MŠ (školné) pre prihlásené deti cez prázdniny 25,- € za mesiac júl a 25,- € za mesiac august, to znamená, že ak je prihlásené dieťa na oba mesiace počas letných prázdnin, uhradí rodič do 30.06.2024 sumu 50,- €.

 

 

online obchod pre deti slimacik

Ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa v MŠ
„Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast— predkladá rodič pri návrate dieťaťa do MŠ, ktoré si plní PPV  v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.
„Potvrdenia od lekára“ môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.
V prípade, že neprítomnosť dieťaťa plniaceho si PPV, je do 7 dní, ospravedlňuje neprítomnosť svojho dieťaťa zákonný zástupca formou písomnej žiadosti o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ. 
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, ktoré nenavštevuje prípravnú triedu, jeho neprítomnosť ospravedlňuje  zákonný zástupca písomne formou vyhlásenia o bezinfekčnosti.  V opodstatnených prípadoch  ( infekčná choroba), môže MŠ žiadať v záujme ochrany zdravia ostatných detí vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára pre deti a dorast  
Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho
vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
„Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ predloží  rodič
—u všetkých detí pri prvom vstupe dieťaťa do materskej školy na začiatku škol. roka,
– u všetkých detí po 5 dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ z akéhokoľvek dôvodu. 
 Poplatky v MŠ k školskému roku 2023/24

Vážení rodičia 5 – 6 ročných detí ( predškolákov), platba za stravu je k 01.09.2023 15€ +5 € réžia = 20€, školné sa u týchto detí neplatí. Preplatky za školné a stravu budú vrátené v mesiaci september na účet z ktorého boli hradené.

Výška školného poplatku  u detí, ktoré nenavštevujú prípravnú triedu 25,-€.

 

Prajem všetkým detičkám nielen v DEŇ DETÍ, ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo a aby boli milované a dostávali od svojích blízkych čo najviac lásky. - Aktuality - Kazimír

 

  OZNAM O ÚPRAVE POPLATKOV

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že v súvislosti so zmenami VZN č. 72 Mesta Bánovce nad Bebravou sa mení k 01.05.2023 výška stravného u detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie, na 15 € + 5 € režijné náklady (spolu 20€), u detí mladších na 42 € + 5 € režijné náklady (spolu 47€ ).

Na základe tejto zmeny sa mení s účinnosťou k 01.05.2023 aj výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach (školné) z pôvodných 18 € na 25€.

Prosíme rodičov, aby tieto zmeny premietli do svojich trvalých príkazov. Ďakujeme.

Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška dotácie na stravu:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa oprávnené dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Keďže materské školy v meste Bánovce nad Bebravou sú zaradené v 3. finančnom pásme, kde je výška obeda 1,20 €, zvyšných 0,20 € bude použité na čiastočnú úhradu desiatej.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu bez posúdenia príjmu domácnosti:

  • deti v poslednom ročníku materskej školy (dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka. Pre deti, ktoré budú oprávnené na poskytnutie dotácie od 1.5.2023 to znamená dátum narodenia do 31.8.2017),
  • za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu,
  • v prípade, že rodič požiada o dotáciu na stravu, jeho daňový bonus sa nezmení a bude na dieťa poberaný v takej istej výške ako do 1.5.2023.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu z domácnosti v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima:

  • deti v MŠ vo veku od 2 do 5 rokov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len deti v HN/ŽM), za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM (potvrdenie o HM/ŽM).

Špecifické podmienky poskytnutia dotácie na stravu:

Dotáciu na stravu možno poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré sa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, dotáciu na stravu vyplatí školská jedáleň rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Rodič za takého dieťa priloží k žiadosti lekárske potvrdenie a číslo účtu na ktoré sa bude dotácia vyplácať.

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu bude oprávneným rodičom poskytnutá v MŠ a zároveň bude k dispozícií na stránke MŠ. Vyplnenú, podpísanú žiadosť rodič odovzdá triednej učiteľke do 31.3.2023.

Výšku platby a trvalého príkazu zverejníme na stránke MŠ po zapracovaní uvedeného do VZN mesta Bánovce nad Bebravou.

     

Záznam  zo Šarkaniády v našej MŠ si môžete pozrieť  na tomto odkaze https://www.youtube.com/user/2011btv

Upozorňujeme rodičov, že MŠVVaŠ vydalo nové usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predloží  rodič—pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade
že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného
lekára pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez
obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka.
 „Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast— predkladá rodič pri návrate dieťaťa, ktoré si plní PPV do materskej školy
v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky
sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.
„Potvrdenia od lekára“ môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu
ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch
po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú).
Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho
vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Neúčasť dieťaťa v MŠ, ktoré si plní predprimárne vzdelávanie v čase prázdnin, nie je potrebné ospravedlňovať rodičom, nakoľko toto dieťa môže, ale aj nemusí  počas prázdnin navštevovať  MŠ.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide
o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.