Vitajte v materskej škole Severka!

29.6.2021

Uverejnené nové fotografie z uskutočnených akcií:
– Turistická vychádzka detí z tried „Včielky“ a „Slniečka“

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

 

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
 • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus. Ide o dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku.
 • Výška dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ

 

V prípade, že spĺňate podmienky o poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2021, je z Vašej strany potrebné predložiť do MŠ niektoré z uvedených potvrdení najneskôr do 16.07.2021, nakoľko MŠ bude z dôvodu čerpania dovolenky uzatvorená do 13.08.2021

 

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

 

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima. Upozorňujeme rodičov, alebo iné fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu/napr. potvrdenie o príjme/ predložili na úrad práce čo najskôr

 

 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa / daňový bonus/.

 

 

 

 

 

šťastné děti kreslený

 Prevádzka MŠ počas letných prázdnin:

– od 01.07. – 09.07.2021 je pre prihlásené deti v prevádzke MŠ SEVERKA   2., 3., a 4. trieda
– od 12.07. – 16.07.2021  je v  prevádzke MŠ SEVERKA pre deti z MŠ Hollého, z dôvodu rekonštrukcie tejto MŠ a v prevádzke bude 1 trieda  ( 4.- Medvedíkova) pre potreby rodičov našej MŠ.
– od 19.07 – 13.08.2021 je prevádzka MŠ prerušená
– od 16.08. -31.08.2021 je v prevádzke MŠ SEVERKA
– pre prihlásené deti je potrebné uhradiť školné 18€ ( v prípade že ich dochádzka do MŠ za oba mesiace nepresiahne 4 týždne, v prípade že to bude viac, je potrebné uhradiť 36€) do 30.06.2021

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  materskej školy od 01.09.2020

 1. Prevádzka materskej školy je  v čase od 6,15 hod do 16,00 hod.
 2. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 3. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu.
 4. Dieťa môže doprevádzať do priestorov šatne len jedna dospelá osoba, ktorá sa v priestoroch šatne zdrží len nevyhnutný čas. Súčasne môžu byť v šatni maximálne 2 deti v sprievode jednej doprevádzajúcej osoby. Ostatní čakajú vonku.
 5. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do skrinky dieťaťa.
 6. Dieťa sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi, ktorý môže námatkovo  ráno zmerať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek známky choroby nebude prijaté do MŠ.
 7. Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 9. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek, vankúšov a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.
 10. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, detí a ich zákonných zástupcov, alebo nimi poverených osôb na preberanie detí.
 11. Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené týmto pokynom.

Facebook