Vitajte v materskej škole Severka!

5.5.2023

Uverejnené nové fotografie z uskutočnených akcií:
– Vítanie jari
– Deň Zeme
– Žabiatko
OZNAMY  PRE  RODIČOV

 

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 02.05.2023 – 31.05.2023 za týchto  podmienok:

Tlačivo Žiadosť o prijate dieťaťa do MŠ je možné vyzdvihnúť si priamo v MŠ,

stiahnuť na stránke mesta, alebo na webovej stránke MŠ SEVERKA v časti NA STIAHNUTIE. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní;.

V zmysle § 59 a § 59 a) zákona č.245/2008 Z.z.(školský zákon), sa  do MŠ prijímajú  prednostne  deti zo spádovej oblasti, ktoré dovŕšili do 31.08.2023 päť rokov a všetky deti s trvalým bydliskom na území mesta Bánovce nad Bebravou, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa  do MŠ:   prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu  MŠ. Na prijatie dieťaťa do MŠ nemá rozhodujúci vplyv dátum prijatia žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ od zákonného zástupcu, ale kapacitné možnosti školy.

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie  dieťaťa do MŠ je možné uskutočniť nasledovne:                                                                                            osobne, elektronicky, ako zoskenovanú žiadosť na email školy, prípadne poštou, alebo vložením do poštovej schránky umiestnenej na budove školy.

ROZHODNUTIE o prijatí / neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30.06.2023.

MŠ SEVERKA   ponúka v rámci  svojej výchovno-vzdelávacej činnosti  nasledovné aktivity:

–   anglický jazyk   – Súkromná jazyková škola FUTURE Prievidza

–   krúžok Domino II.  –    CVČ  Bánovce nad Bebravou

–   spolupráca s Mestskou knižnicou Ľ.Štúra

–   spolupráca s  CŠPP pri ZŠI v Brezolupoch – logopedická starostlivosť

–   spolupráca  so Základná škola Ul. Školská, Bánovce nad Bebravou

–  spolupráca  s CPP v Bánovciach nad Bebravou – poradenská činnosť

INFO: tel. č. 038/7603020      E-mail: ms5aprila@banovce.sk  www.ms-severka.sk                         

Prajem všetkým detičkám nielen v DEŇ DETÍ, ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo a aby boli milované a dostávali od svojích blízkych čo najviac lásky. - Aktuality - Kazimír

 

  OZNAM O ÚPRAVE POPLATKOV

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že v súvislosti so zmenami VZN č. 72 Mesta Bánovce nad Bebravou sa mení k 01.05.2023 výška stravného u detí, ktoré si plnia povinné preprimárne vzdelávanie, na 14 € + 5 € režijné náklady (spolu 19€), u detí mladších na 42 € + 5 € režijné náklady (spolu 47€ ).

Na základe tejto zmeny sa mení s účinnosťou k 01.05.2023 aj výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach (školné) z pôvodných 18 € na 25€.

Prosíme rodičov, aby tieto zmeny premietli do svojich trvalých príkazov. Ďakujeme.

Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška dotácie na stravu:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa oprávnené dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Keďže materské školy v meste Bánovce nad Bebravou sú zaradené v 3. finančnom pásme, kde je výška obeda 1,20 €, zvyšných 0,20 € bude použité na čiastočnú úhradu desiatej.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu bez posúdenia príjmu domácnosti:

  • deti v poslednom ročníku materskej školy (dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka. Pre deti, ktoré budú oprávnené na poskytnutie dotácie od 1.5.2023 to znamená dátum narodenia do 31.8.2017),
  • za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu,
  • v prípade, že rodič požiada o dotáciu na stravu, jeho daňový bonus sa nezmení a bude na dieťa poberaný v takej istej výške ako do 1.5.2023.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu z domácnosti v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima:

  • deti v MŠ vo veku od 2 do 5 rokov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len deti v HN/ŽM), za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM (potvrdenie o HM/ŽM).

Špecifické podmienky poskytnutia dotácie na stravu:

Dotáciu na stravu možno poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré sa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, dotáciu na stravu vyplatí školská jedáleň rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Rodič za takého dieťa priloží k žiadosti lekárske potvrdenie a číslo účtu na ktoré sa bude dotácia vyplácať.

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu bude oprávneným rodičom poskytnutá v MŠ a zároveň bude k dispozícií na stránke MŠ. Vyplnenú, podpísanú žiadosť rodič odovzdá triednej učiteľke do 31.3.2023.

Výšku platby a trvalého príkazu zverejníme na stránke MŠ po zapracovaní uvedeného do VZN mesta Bánovce nad Bebravou.

     

Záznam  zo Šarkaniády v našej MŠ si môžete pozrieť  na tomto odkaze https://www.youtube.com/user/2011btv

Upozorňujeme rodičov, že MŠVVaŠ vydalo nové usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predloží  rodič—pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade
že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného
lekára pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez
obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka.
 „Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast— predkladá rodič pri návrate dieťaťa, ktoré si plní PPV do materskej školy
v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky
sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.
„Potvrdenia od lekára“ môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu
ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch
po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú).
Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho
vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Neúčasť dieťaťa v MŠ, ktoré si plní predprimárne vzdelávanie v čase prázdnin, nie je potrebné ospravedlňovať rodičom, nakoľko toto dieťa môže, ale aj nemusí  počas prázdnin navštevovať  MŠ.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide
o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.