Vitajte v materskej škole Severka!

22.11.2021

Uverejnené nové fotografie z uskutočnených akcií:
– Halloween
OZNAMY PRE RODIČOV
Oznam o prevádzke MŠ počas vianočných sviatkov:
– od 20.12. -22.12.2021 je pre prihlásené deti v prevádzke 3. trieda
– od 23.12. – 07.01.2022 je prevádzka MŠ prerušená
– od 10.01.2022 je obnovená riadna prevádzka školy
Všetkým veľkým aj malým želá kolektív MŠ krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku predovšetkým dobré zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších !!!
  angelitosBy ; Maria Elena Lopez Que todos vivan en paz

Informácie pre zákonných zástupcov detí,  ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.  

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby, ktoré v uplynulých 180 dňoch prekonali ochorenie Covid – 19, alebo plne zaočkovaných  žiakov alebo žiakov zaočkovaných  1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osobám plne zaočkovaným odporúčame absolvovať PCR test najskôr na 5. deň od kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

Registrovať žiakov na PCR test musia zákonní zástupcovia. Registrovať sa možno ihneď, test bude najskôr na 5. deň od posledného kontaktu.  Pri zadávaní kontaktu s pozitívnou osobou nie je potrebné uviesť meno ale treba do príslušnej kolónky napísať napr. „meno“, „priezvisko“ alebo „spolužiak“ ….. Bližšie popísať v poznámke. Dôležité je správne zadať dátum posledného kontaktu. Testy pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou sú bezplatné!

Milí rodičia, od 29.11.2021 je v platnosti, že do priestorov materskej školy sa môže, v súlade so Školským semaforom, povoliť len vstup osobám v režime OP, nie OTP.
Každá cudzia osoba ( každý, kto dovedie, alebo si príde pre dieťa) je povinná preukázať to, či spĺňa podmienky na to, aby jej bol povolený vstup v súlade so Školským semaforom do priestorov MŠ.
Vážení rodičia Slniečkovej triedy, s poľutovaním vám oznamujeme, že na základe pozitivity dieťaťa v tejto triede nariadil RÚVZ prerušenie prevádzky v tejto triede od 26.11.2021 do 04.12.2021 vrátane. Dúfam, že sa čoskoro opäť stretneme.

Informácie pre zákonných zástupcov detí triedy č.1, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.  

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby, ktoré v uplynulých 180 dňoch prekonali ochorenie Covid – 19, alebo plne zaočkovaných  žiakov alebo žiakov zaočkovaných  1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osobám plne zaočkovaným odporúčame absolvovať PCR test najskôr na 5. deň od kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

Registrovať žiakov na PCR test musia zákonní zástupcovia. Registrovať sa možno ihneď, test bude najskôr na 5. deň od posledného kontaktu.  Pri zadávaní kontaktu s pozitívnou osobou nie je potrebné uviesť meno ale treba do príslušnej kolónky napísať napr. „meno“, „priezvisko“ alebo „spolužiak“ ….. Bližšie popísať v poznámke. Dôležité je správne zadať dátum posledného kontaktu. Testy pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou sú bezplatné!

Záznam  zo Šarkaniády v našej MŠ si môžete pozrieť  na tomto odkaze https://www.youtube.com/user/2011btv

 

Upozorňujeme rodičov, že MŠVVaŠ vydalo nové usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predloží  rodič—pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade
že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného
lekára pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez
obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka.
 „Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast— predkladá rodič pri návrate dieťaťa do materskej školy
v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky
sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.
„Potvrdenia od lekára“ môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu
ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch
po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú).
Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho
vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Neúčasť dieťaťa v MŠ, ktoré si plní predprimárne vzdelávanie v čase prázdnin, nie je potrebné ospravedlňovať rodičom, nakoľko toto dieťa môže, ale aj nemusí  počas prázdnin navštevovať  MŠ.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide
o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

 

 

 

Pokyny k novému školskému roku, ktoré boli vydané MŠVVaŠ sa nachádzajú na priloženom linku https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

Poplatky v MŠ k 1.9.2021:

-školné pre deti, ktoré nie sú predškolákmi je bez zmeny 18€ , strava bez zmeny 29€

-deti, ktoré sú predškolákmi neplatia školné ,

-predškoláci do  dovŕšenia 6 rokov platia stravu 5€, deti, ktoré už dovŕšili 6 rokov ak rodičia poberajú daňový bonus, platia stravu 29€ . V prípade, ak rodič nepoberá daňový bonus, má nárok na úľavu na stravu na základe predloženého čestného prehlásenia

Poplatky v MŠ sa platia  mesiac vopred Prosíme pri úhrade napísať meno dieťaťa.

 

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
 • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus. Ide o dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku.
 • Výška dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima. Upozorňujeme rodičov, alebo iné fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, aby formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu/napr. potvrdenie o príjme/ predložili na úrad práce čo najskôr
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa / daňový bonus/.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  materskej školy od 01.09.2021

 1. Prevádzka materskej školy je  v čase od 6,15 hod do 16,00 hod.
 2. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 3. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu.
 4. Dieťa môže doprevádzať do priestorov šatne len jedna dospelá osoba, ktorá sa v priestoroch šatne zdrží len nevyhnutný čas. Súčasne môžu byť v šatni maximálne 2 deti v sprievode jednej doprevádzajúcej osoby. Ostatní čakajú vonku.
 5. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do skrinky dieťaťa.
 6. Dieťa sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi, ktorý môže námatkovo  ráno zmerať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek známky choroby nebude prijaté do MŠ.
 7. Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, toto vyhlásenie predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky  viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 9. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek, vankúšov a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.
 10. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy na základe  predloženiaPísomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, detí a ich zákonných zástupcov, alebo nimi poverených osôb na preberanie detí.
 11. Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené týmto pokynom.

Facebook