Jedáleň

Jedáleň

Takto sa hráme v Severke

O naše chutné jedlá sa starajú:                                                                                Vedúca ŠJ: Edita Manáková                                                                         Kuchárky:

Marta Ferová                                                                                        

Janka Pašková

Patrícia Banáková

Monika Krchníková

Jedálny lístok bude aktualizovaný vždy z piatka na sobotu. Jedálny lístok si môžete otvoriť v samostatnom okne, kliknutím na ikonku vpravo =>

Stravovanie detí

Stravovanie detí je zabezpečené zo zariadenia spoločného stravovania pri MŠ Ul.5. apríla  v Bánovciach nad Bebravou v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne. Deti sú vedené k  správnym stravovacím návykom a  kultúre stolovania. Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a  nutričné údaje o  podávanej strave. Jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený v  šatni detí a pravidelne zverejňovaný aj na webovej stránke školy. Na pitný režim je hygienicky vyhovujúcim spôsobom zabezpečený čaj, ochutená i neochutená voda. Predškoláci používajú príbor. Jedlo sa deťom podáva 3x denne. Čas podávaniania jedla je v rozmedzí:  desiata od 8,30 – 9,00, obed od 11,00 – 12,00 hodiny, olovrant od 14,00 hod.

Príspevok na stravovanie je vo výške 1,54 € ( v členení desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €).

 U  predškolákov  (deti prípravenej  triedy vo veku 5 -6 rokov) je poskytovaná na stravu  do dovŕšenia 6 rokov   štátna dotácia vo výške 1,30 € na ktorú má dieťa nárok len za predpokladu jeho prítomnosti v MŠ a účasti na výchovno-vzdelávacom procese.

Ak dieťa nepríde do MŠ do 8,00 hod., stravná jednotka sa mu automaticky nepočíta.

Facebook