Náš denný poriadok

6, 15 hod. – 8,30 hod.
– príchod detí do MŠ
– hry a hrové činnosti
– pohybové a relaxačné cvičenia
– edukačné aktivity
– činnosti zabezpečujúce životosprávu

8,30 – 9,00 – desiata

9,00 – 11,30
– hry a hrové činnosti
– edukačné aktivity
– pohybové a relaxačné cvičenia
– pobyt vonku
– činnosti zabezpečujúce životosprávu
11,30 – 12,00 – obed
12,00 – 14,00
– činnosti zabezpečujúce životosprávu – odpočinok
14,00 – 14,30 – olovrant
14,30 – 16,00
– činnosti zabezpečujúce životosprávu
– hry a hrové činnosti
– edukačné aktivity
– pobyt vonku
– pohybové a relaxačné cvičenia
– preberanie detí rodičmi

Takto sa hráme v Severke