Informácie pre rodičov

 1. Riaditeľka Materskej školy Ul. 5. apríla 793/12, 95701 Bánovce nad Bebravou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bánovce nad Bebravou, prijíma deti do materskej školy vo verejne zverejnenom termíne, zvyčajne od 30. 04. do 31. 05. kalendárneho roka, alebo priebežne počas školského roka na základe žiadosti zákonného zástupcu potvrdenej lekárom pre deti a dorast.
 2. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke spravidla do 15. apríla kalendárneho roka.
 3. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie mladšie ako 10 rokov / v prípade dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, musí byť splnomocnenie úradne overené / , alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá / § 9 a § 22 ods. 1.Obč. zákonníka/.
 4. Ak sa dieťa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, je jeho zákonný zástupca v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Rodič najmenej do 14 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 5. Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje Školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.
 6. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť v zmysle § 7, ods. 7, vyhlášky č. 306/2008 Z.z. prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy z zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. V materskej škole je zákaz podávania liekov!!
 8. Prevádzka materskej školy je spravidla od 6.15 – 8.00 do 16,00 hod. V prípade oneskoreného príchodu rodiča pre dieťa, čaká učiteľka s dieťaťom v materskej škole. Pri opakovaní neskorých príchodov zákonného zástupcu pre dieťa, bude táto skutočnosť riešená prostredníctvom ďalších inštitúcií.
 9. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bánovce nad Bebravou, prispieva v zmysle VZN mesta č. 72 článku II, rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť sumou 18,- €.
 10. Rodič uhrádza výdavky na stravovanie svojho dieťaťa vo výške stravnej jednotky 1,45 €. Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole nahlási rodič riaditeľke školskej jedálne vopred, najneskôr však do 8.oo hod. v deň jeho neprítomnosti.
 11. Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič donesie do MŠ papučky na prezutie (nie šľapky), náhradné oblečenie v prípade potreby prezlečenia dieťaťa, pyžamko a hygienické potreby – toaletný papier, hyg. vreckovky, mydlo. V prípade potreby plienky, cumeľ, podbradník.